За пациентите
               МУЛТИПЛЕНА СКЛЕРОЗА

Към клиниката има разкрит Център за изследване и лечение на Мултиплена склероза с Комисия за изписване на скъпо струващи медикаменти за на лечение на болни с Мултиплена склероза към Националната здравно-осигурителна каса. Той функционира съвместно с Сектора по невроизобразяващи методики (Ядрено-магнитен резонанс и Компютърна томография) и Клиничната лаборатория за ликворни изследвания и невроимунология. Пациентите с подобни заболявания има възможност да бъдат диспансеризирани и системно наблюдавани от техните лекуващи лекари. По този начин в клиниката се лекуват повече от 200 болни с Мултиплена склероза, които редовно се изследват, лекуват и проследяват в продължение на няколко години.

Към клиниката има разкрита и Комисия за изписване на скъпо струващи медикаменти за на лечение на болни с Епилепсия и Болест на Паркинсон към Националната здравно-осигурителна каса.
 

Основните направления по които работи Клиниката по нервни болести са:
 
           Мозъчно-съдови заболявания (мозъчни инсулти). Клиниката е специализирана в диагнозата и профилактиката на мозъчно-съдовите заболявания на централната нервна система. Амбицията на колектива е да провежда съвременно лечение на тези заболявания – разтопяване на тромба (съсирека) или тромболиза, разширяване и поставяне на стентове на стеснените мозъчни артерии и др. За тези цели Клиниката разполага със съвремении ултразвукови апарати (Доплерова сонография, Цветно Доплерово скениране), съвременен 3D ангиограф за изследване на артериите и вените на мозъка. С тях могат да се открият запушвания, стеснения, ненормални разширения (аневризми), огъвания и други абнормности на мозъчните артерии. В болницата се намира и най-голямата неврохирургична клиника в България. Това създава условия за спешно опериране на тези опасни за живота съдови аномалии.
           Мултиплена склероза. Колективът на Клиниката има значителен опит в поставяне на ранната диагноза и лечението на това опасно, демиелинизиращо заболяване на централната нервна система, което ако не се лекува системно довежда до трайна инвалидизация на болните. В клиниката се лекуват над 200 болни с това заболяване, една част със скъпоструващи медикаменти отпускани с комисия към клиниката от Здравната каса, а други по безплатни медикаментозни програми одобрени от здравните органи на нашата страна. Болните се диспансеризират, системно проследяват и лекуват в отделението на клиниката. Протоколите за безплатно лечение се издават всеки работен ден след предварителна уговорка по телефона.
За лечение се приемат с предимство болни с остри влошавания на заболяването. Към клиниката работи и Комисия за издаване на протоколи за лечение със скъпоструващи медикаменти към Националната здравно-осигурителна каса. Всички тези пациенти са под непрекъснато наблюдение от страна на членовете на Комисията за проследяване на тяхното състояние.
           Заболявания на периферната нервна система. В тази група влизат болните с радикулити при дискови хернии на гръбначния стълб, болки в кръста, възпалителкни и травматични лезии на периферните нерви. Првежда се изследване на болните със класическите рентгенографии, съвременен 3D компюторен томограф или Ядрено-магнитен резонанс 1,5 Тesla, както и с Електромиография (ЕМГ). С тези техники работят квалифицирани специалисти. Провежда се пълен спектър от терапевтични процедури, за което спомага и добре развитата физиотерапия и най-добрата неврохирургия в България. Клиниката е специализирана и за диагноза и лечение на редките, но опасни Остри и хронични демиелинизиращи полиневропатии (Гилен-Баре).
           Мозъчни и гръбначно-мозъчни тумори. Наличието на Клиника по неврохирургия създава добри условия за колаборация между двете специалности и възможност за съчетанието на модерна диагноза в Клиниката по нервни болести с последващо своевременно неврохирургично лечение. Поради тези причини приоритет в болницата са диагнозата и последващото хирургично лечение на мозъчните тумори, аневризми и аномалии на мозъчните артерии.
Освен по-горните основни групи от заболявания в Клиниката по нервни болести се лекуват болни с:
           Деменции. Ранна диагностика и лечение на различни по своята генеза нарушения на паметта. Изследванията се провеждат с невропсихологични тестове за диагноза на паметовите нарушения и последващо изследване с Компютърна томография или Магнитно-резонансна томография. Приоритет са болните с Болестта на Alzheimer, съдови деменции и някои по-рядко срещани когнитивни нарушения.
           Епилепсия. Клиниката работи в тясно сътрудничество с Клиниката по неврохирургия за изследване и оперативно лечение на пациенти с тежки и неповлияваща се от медикаментозно лечение форми на епилепсия. В клиниката има и Комисия за изписване безплатни медикаменти за лечение на епилептичните пристъпи по линията на НЗОК.
           Паркисонова болест. Клиниката работи в тясно сътрудничество с Клиниката по неврохирургия за изследване и оперативно лечение на пациенти с тежки форми на Болест на Паркинсон и по специално за Дълбока мозъчна стимулация. Болните се изследват в клиниката и при необходимост се насочват за оперативно лечение, за лечение с интестинална помпа с Duodopa или корекция на медикаментозното лечение. Голяма част от постъпилите при нас болни са влошени поради неправилно дозиране на медикаментозната терапия. В клиниката има и Комисия за изписване безплатни медикаменти за лечение на Паркинсонова болест по линията на НЗОК.

КНИГИ ЗА ПАЦИЕНТА (на разположение в клиниката, безплатно)