Лабораторно-диагностичен сектор
           Лабораторно-диагностичният сектор е оборудван с разнообразна и съвременна апаратура:
Кабинет по електроенцефалография(ЕЕГ) и неврофизиология има апаратура за автоматичен ЕЕГ анализ с мозъчна картография. В него се изследва и лекуват болни с различни форми на епилепсия и други пароксизмални разстройства на съзнанието. Завеждащ кабинета: д-р Хр. Колчев, дмн, ECFMG Diplomate(USA), REEGT(USA), RPSGT(USA).
           Лаборатория за ултразвукови изследвания на съдовете на мозъка и периферните артерии и вени с транскраниална и екстракраниална ултразвукова Доплерова сонография, цветно Доплерово скениране (Дуплекс скениране). Тези методики се използват за ранна диагноза на атеросклероза на съдовете на мозъка, мозъчни аневризми, съдови аномалии на мозъка и др. Получените резултати са много важни за профилактиката на мозъчните инсулти, чрез ранно оперативно лечение на тази съдова патология на мозъка или интраартериална ангиопластика (разширяване на съдовете) с поставяне на стент. С тези методики се поставя и диагноза на запушени или стеснеи артерии след прекаран мозъчен инсулт.
           Кабинет за електромиография(ЕМГ) изследва болестите на мускулите и периферните нерви. Тази техника намира приложение за диагноза на широк кръг от болести предимно на периферната нервна система, като парализа на отделни периферни нерви при възпалителни, травматични, демиелинизиращи заболявания, радикулити, полиневрити, полиневропатии, миастения, миозити и др.
           Лаборатория за евокирани (предизвикани) потенциал, които са важен показател за проводимостта на отделните сетивни пътища в централната и периферна нервна система. Това е важно изследване за проводимостта на различните сетивни пътища в нервната система. Методиката се използва за изследване на болни с мултиплена склероза, увреди на сетивните пътища при инсулти и др.
           Кабинет по когнитивни нарушения. Изследват се пациенти в невропсихологични тестове за откриване на ранни стадии на нарушение на паметта и деменции.
           Клинико-лабораторният сектор дава възможности за изследване на церебро-спиналната течност (ликворологично изследване), както и на широк спектър на рутинни кръвни, ревматологични, имунни и други показатели. В него се намират биохимична и имунологична лаборатория - с апарати за цитологичен и биохимичен анализ, течна хроматография, капилярна електрофореза и лекарствено мониториране.


           В УМБАЛ “Св. Иван Рилски” се намира най–добре оборудваната у нас лаборатория за изследване на вегетативната нервна система, която е в рамките на най-голямата у нас Клиника по професионални заболявания.
           Пациентите на Клиниката по нервни болести имат възможност да изполват и широк спектър от други модерни изследвания в рамките на Университетската болница „Св. Иван Рилски”, като нов 1,5 Тесла магнитен резонанс (MRI), нов модерен 3 дименсионен компютърна томография (СТ), най-модерен 3 дименсионен ангиограф, ехокардиография и широк спектър от радиоизотопни изследвания, които се използват за диагноза на туморни и др. заболявания на Централната нервна система.др. Предстои откриването на първия в страната апарат за радиохирургия - Гама нож (Gamma кnife radiosurgery) с който безболезнено ще се лекуват малки тумори на мозъка и др.
           Многопрофилният характер на болницата създава възможност за тясна колаборация и консултантска дейност с други специализирани клиники, като:
Клиника по неврохирургия
Клиниката по ревматология (най-голяма в нашата страна)
Клиниката по гастроентерология
Клиниката по терапия на вътрешни болести и нефрология както и консултации с широк профил от други специалисти
           Болницата разполага и с мощна реанимация в рамките на Клиниката по неврхирургия, която може да се изполва и за нуждите на Клиниката по нервни болести.